Monday, 29/11/2021 - 22:03|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS ĐỒNG TÂM

UBND HUYỆN YÊN THẾ
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO
Số:      /PGD&ĐT-THCS
V/v hướng dẫn ôn thi và thi thử kì thi tuyển sinh 
vào lớp 10 THPT không chuyên 
năm học 2021 - 2022
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.
Yên Thế, ngày      tháng 4 năm 2021
Kính gửi: Các trường THCS, TH&THCS và PT DTNT trong toàn huyện.
Thực  hiện  Công  văn  số  366/SGDĐT-GDTrH,GDTX  ngày  02/4/2021  của  Sở 
GD&ĐT Bắc Giang  về hướng dẫn ôn thi và thi thử kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 
không chuyên năm học 2021 – 2022; nhằm nâng cao chất lượng học sinh thi tuyển sinh 
vào lớp 10 không chuyên năm học 2021-2022, Phòng GD&ĐT hướng dẫn ôn thi và thi 
thử kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2021 - 2022 như sau:
I. TỔ CHỨC ÔN THI
1. Tăng cường nâng  cao chất lượng dạy học theo định hướng phát triển năng 
lực, phẩm chất học sinh; hoàn thành chương trình giáo dục phù hợp với khung kế 
hoạch thời gian năm học (nêu  tại  Công văn số 177/SGDĐT-GDTrH,GDTX ngày 
23/02/2021  của  Sở  GD&  ĐT  về  việc  thực  hiện  chương  trình  giáo  dục  và  phòng 
chống dịch  COVID-19), nghiêm cấm việc cắt xén, dồn ép chương trình. Đánh giá 
kết quả  rèn  luyện, học  tập  của học sinh cả  năm  học  theo  Thông  tư 26/2020/TTBGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Quy  chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư 
58/2011/TT-BGDĐT  ngày  12/12/2011  của  Bộ  trưởng  Bộ  GD&ĐT  đảm  bảo 
nghiêm túc, công bằng, trung thực, khách quan. So sánh, đối chiếu kết quả học tập 
qua các đợt kiểm tra để đánh giá sự tiến bộ của từng học sinh; tiếp tục tổ chức phân 
loại đối tượng học sinh, từ đó xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập phù hợp, sát đối 
tượng, nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên năm học 2021  -  2022 gồm 
các  môn  Toán,  Ngữ  văn,  Tiếng  Anh,  Giáo  dục  công  dân  với  nội  dung  kiến  thức 
được quy định trong Khung phân phối chương trình ban hành kèm theo Công văn số 
998/SGDĐT-GDTrH,GDTX  ngày  03/9/2020  của  Sở  GD&ĐT  (Nội  dung  và  cấu
trúc đề thi của các môn gửi kèm Công văn này).
3. Các trường chỉ  đạo các tổ chuyên môn nghiên cứu, thảo luận về nội dung 
và cấu trúc đề thi; tổ chức xây dựng nội dung ôn tập và hướng dẫn học sinh ôn tập 
thiết thực, hiệu quả.
II.  TỔ  CHỨC  THI  THỬ  KÌ  THI  TUYỂN  SINH  VÀO  LỚP  10  THPT 
KHÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2021-2022
Phòng GD&ĐT  tổ chức 02 lần thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT (Lần 1: 
Kết hợp với lần tổ chức thi thử của Sở GD&ĐT; lần 2: Phòng GD&ĐT tổ chức).
1. Bài thi và hình thức thi (cả 02 lần thi thử)
a. Tổ chức thi thử 04 bài thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Giáo dục công dân. 
b. Hình thức thi:
- Bài thi Toán: Kết hợp giữa trắc nghiệm (30%) và tự luận (70%);
- Bài thi môn Ngữ văn: Thi tự luận; 
- Bài thi môn Tiếng Anh: Kết hợp giữa trắc nghiệm (80%) và tự luận (20%);
- Bài thi môn Giáo dục công dân: Thi trắc nghiệm (100%).
2. Lịch thi
2.1. Lần 1: Ngày 23, 24/4/2021 (buổi chiều), cụ thể như sau:
Ngày  Buổi  Môn thi  Thời gian 
làm bài
Thời gian 
giao đề
Thời gian 
tính giờ
23/4/2021
(Thứ sáu)
Chiều
Ngữ văn  120 phút  13 giờ 30 phút  13 giờ 35 phút
Giáo dục công 
dân
60 phút  15 giờ 45 phút  15 giờ 50 phút
24/4/2021
(Thứ bảy)
Chiều
Toán  120 phút  13 giờ 30 phút  13 giờ 35 phút
Tiếng Anh  60 phút  15 giờ 45 phút  15 giờ 50 phút
2.2. Lần 2: Ngày 21, 22/5/2021 (buổi chiều), cụ thể như sau:
Ngày  Buổi  Môn thi  Thời gian 
làm bài
Thời gian 
giao đề
Thời gian
tính giờ
21/5/2021
(Thứ sáu)
Chiều
Ngữ văn  120 phút  13 giờ 30 phút  13 giờ 35 phút
Giáo dục công 
dân
60 phút  15 giờ 45 phút  15 giờ 50 phút
22/5/2021
(Thứ bảy)
Chiều
Toán  120 phút  13 giờ 30 phút  13 giờ 35 phút
Tiếng Anh  60 phút  15 giờ 45 phút  15 giờ 50 phút
3. Xếp phòng thi
Các đơn vị sắp xếp học sinh trong phòng thi theo thứ tự A, B, C tối đa 24 
HS/phòng thi.
4. Đề thi
Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức ra đề thi, sao in đề thi.
5. Đăng ký in đề thi
Các trường tổng hợp đăng ký  số lượng đề in, USB hoặc đĩa CD (có  mẫu 
đính kèm) theo địa chỉ email:  thcsytbg@gmail.com  chậm nhất ngày  12/4/2021  (Số 
lượng này tính cho cả 02 lần thi thử).
6. Giao đề thi
- Thời gian: 
+ Lần 1: 15 giờ 00 phút, ngày 22/4/2021.
+ Lần 2: 15 giờ 00 phút, ngày 20/5/2021.
- Địa điểm: Phòng GD&ĐT (Phòng họp tầng 3)
- Thành phần: Hiệu trưởng các trường.
7. Coi, chấm bài thi thử
Các  trường  tổ chức coi thi với 02 cán bộ coi thi/phòng thi; tổ chức chấm, 
chữa và trả bài  cho học sinh nghiêm túc, khách quan, đánh giá thực chất năng lực 
học tập của học sinh.
8. Báo cáo kết quả thi thử
Các trường tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả về  Phòng  GD&ĐT  (theo 
mẫu đính kèm), chậm nhất ngày 29/4/2021 (lần 1) và 29/5/2021 (lần 2). 
Yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện, 
nếu  có  vướng  mắc,  các  trường  liên  hệ  về  Phòng  GD&ĐT  (bộ  phận  THCS)  để
thống nhất hướng giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Phòng GD&ĐT;
- Lưu VT.

Trưởng phòng GD

        Đã ký

Trần Thị Ánh Tuyết

Ngày ban hành:
05/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ
TRƯỜNG TH&THCS ĐỒNG TÂM
Số: 10/KH-TH&THCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tâm, ngày 02 tháng 4 năm 2021
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/2021
I. KẾT  QUẢ  THỰC  HIỆN  NHIỆM  VỤ  CÔNG  TÁC  THÁNG  3  NĂM  2021
-  Thực hiện tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 
137  năm  cuộc  khởi  nghĩa  của  Nông  dân  Yên  Thế;  Đẩy  mạnh  việc  hưởng  ứng, 
tuyên  truyền  về  ý  nghĩa  lịch  sử  của  cuộc  khởi  nghĩa  Nông  dân  Yên  Thế;  Tăng 
cường giáo dục lịch sử địa phương qua các buổi sinh hoạt lớp, môn học cho học 
sinh (Đ/c Sứ và GVCN các lớp). 
-  Yêu  cầu  100%  CB,  GV,  NV  và  HS  thực  hiện  nghiêm  túc  Công  văn  số 
310/CV-BCĐ ngày 16/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19  tỉnh  Bắc  Giang;  Công  văn  số  146/SGDĐT-  GDMN  ngày  17/02/2021  của  Sở 
GD&ĐT về việc tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện các 
biện pháp phòng bệnh, vệ sinh trường,  lớp học sạch sẽ; thường xuyên giữ mối liên 
hệ với phụ huynh học sinh để nắm bắt thông tin về sức khỏe hằng ngày và tình 
hình học tập ở nhà của các em học sinh; có  các biện pháp thật đảm bảo và an toàn 
sức khỏe cho học sinh khi ra lớp;  phối hợp chặt chẽ với Cơ quan y tế địa phương 
trong công tác phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và 
cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. 
-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cuộc phát động các phong trào thi 
đua năm 2021. 
- Thực hiện dạy bù theo kế hoạch đảm bảo yêu cầu.
-  Tham dự Hội thi Tin học trẻ huyện Yên Thế năm 2021 theo hướng dẫn số 
143/PGD&ĐT ngày 25/02/2021 của Phòng GD&ĐT. (01 HS tham gia, không có 
giải)
-  Chỉ đạo  thực hiện  Công văn số  1716/UBND-GDĐT  ngày  30/11/2020  của 
UBND huyện  Yên Thế về việc triển khai cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi 
đồng tỉnh Bắc Giang lần thứ 17, năm 2021. (Khối 3: đ/c Ánh + Nga; khối 4: Phấn 
+ Sơn, khối 6 + 7: Duyên Ngọc, khối 8: Hiền + Cường)
- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 
* Kết quả cụ thể
-  Tham gia tập huấn thay sách lớp 2, 6 theo kế  hoạch của cấp trên đảm bảo 
yêu cầu.
-  Tham gia tập huấn sử  dụng hệ  thống cơ sở  dữ  liệu ngành theo lịch của cấp 
trên; tổ chức tập huấn cho 100% CBGV trong trường. Nộp danh sách đúng hạn. 
2
- Hoàn thiện việc đăng ký thi GVDG cấp huyện vòng 1.
- Nộp danh sách thi HSG cấp huyện khối THCS cấp huyện.
- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm tra giữa kỳ II.
-  Công tác kiểm tra nội bộ: Kiểm tra chuyên nghành: 02 (XL tốt 02), kiểm tra 
chuyên đề: 02 (XL tốt 01, khá 01), 
- Hoàn thành bồi dưỡng modul 3 đối với giáo viên.
- GV tham gia các lớp bồi dưỡng (tâm lý, chức danh nghề nghiệp).
- Thi Tin học trẻ (01 HS tham gia, không có giải).
- Tham gia thi thử năng lực tiếng Anh lớp 9 trực tuyến.
- Tăng cường bồi dưỡng HSG cấp huyện (THCS).
- Tu sửa cơ sở vật chất trường học.
* Đoàn đội
-  Tổ chức L ễ kế t n ạ p và trưởng thành đội, hành trình đ ế n với đ ị a ch ỉ  đỏ thăm quan di 
tích l ị ch sử  ở  đị a phương. Tổng số  đội viên m ới đư ợc k ết n ạ p 44 em, số  đội viên đư ợc 
trư ởng thành là 31  em (chiề u thứ  7, ngày 13/3/2021).
-  Liên đội t ổ chức "Ngày chủ nhậ t xanh" cho h ọc sinh kh ối l ớp 4 đế n khối l ớp 8 quét 
dọn vệ sinh nghĩa trang liệ t sĩ, tr ục đư ờng chính xã Đ ồng Tâm từ c ổng trư ờng đế n khu sân 
bóng chào m ừng 90 năm ngày thành lậ p Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (chiề u chủ nhậ t, ngày 
21/3/2021).
-   Liên đội t ổ  chứ c Ngày hội "Thi ế u nhi vui khỏe -   Tiế n bước lên Đoàn", hoạ t đ ộng 
tr ả i nghi ệm "Phiên chợ quê em", công nhậ n hoàn thành các tiêu chí và các hạ ng rèn luy ện 
đội viên, sân chơi khoa h ọc tự nhiên và giao lưu chữ viế t đ ẹ p năm học 2020 -  2021 (chiề u 
th ứ  6, ngày 26/3/2021).
-   Phát động làm Kế  hoạ ch nh ỏ  đợt 2 năm h ọc 2020  -   2021.
* Công đoàn
- Phát động các phong trào thi đua năm 2021.
-  Hưởng  ứng  “Tuần  lễ  áo dài  Việt Nam”,  nữ  GVNV  mặc  áo dài  đồng loạt 
ngày  08/3/2021  theo  công  văn  14/LĐLĐ  của  LĐLĐ  huyện  Yên  Thế  ngày 
26/02/2021.
- Tổ chức tọa đàm nhân dịp 8/3.
-  Tổ chức dã ngoại du xuân cho  công  đoàn viên 01 ngày tại Tam Chúc  -Hà 
Nam (ngày 21/3/2021).
- Tổ chức 03 buổi thăm hỏi công đoàn viên và thân nhân ốm đau.
II. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2021
1. Nhiệm vụ chung
- Tyên truyền, tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng 
Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021);  phát động phong trào thi 
đua chào mừng 70 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam và 92 năm thành 
lập Công đoàn Việt Nam.  
3
-  100%  CB,GV, NV  thực  hiện tốt  nội quy, quy  định  công  sở,  an  toàn  giao 
thông, không uống rượu bia, thực hiện văn hóa khi tham gia mạng xã hội, không sử
dụng điện thoại khi lên lớp và họp hành.
-  Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện vòng I, chu  kỳ  2020  -  2022 
đối với bậc học THCS. 
-  Thực  hiện  hiệu  quả  Kế  hoạch  số  113/KH  UBND  ngày  02/12/2020  của 
UBND  huyện  Yên  Thế  về  việc  tổ  chức  Cuộc  thi  Sáng  tạo  thanh  thiếu  niên, nhi 
đồng huyện Yên Thế năm 2021 (khối 3 + đ/c Ánh; khối 4 + Phấn, Sơn; Khối 6, 7+ 
đ/c Duyên, Ngọc; Khối 8 + Nhung, Hiền, Cường).
2. Nhiệm vụ cụ thể
Tham gia thi chọn HSG các môn văn hóa cấp huyện với các khối 6, 7, 8 theo 
lịch  tại  Kế  hoạch  số  659/KH-PGDĐT  ngày  28/8/2020  của  Phòng  GD&ĐT  tại 
trường THCS Hoàng Hoa Thám. 
-  Tham gia thi vòng I (thi viết và trình bày biện pháp)  Hội thi giáo viên  dạy 
giỏi  cấp  huyện  chu  kỳ  2020-2022  theo  lịch  tại  Công  văn  số  91/PGDĐT  THCS 
ngày 29/01/2021 huyện.
- Ôn tập cho HS chuẩn bị kiểm tra học kỳ II (theo lịch của Sở GD&ĐT).
-  Tăng cường công tác ôn tập cho học sinh lớp 9 để  chuẩn bị  thi tuyển sinh
vào  lớp  10  THPT  năm  2021  (gồm  04  môn  thi:  Toán,  Ngữ  văn,  Tiếng  Anh  và
GDCD; thời gian thi là  ngày 03 và 04 tháng 6 năm 2021); triển khai  công tác tư 
vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho HS lớp 9 đảm bảo theo quy định.
- Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 
-  Các đồng chí phụ trách phần mềm Cơ  sở dữ liệu cập nhật đầy đủ thông tin 
cán bộ, kết quả đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên trên phần mềm. 
-  Cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục tham gia tập huấn bồi dưỡng cán bộ  quản 
lý, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và chương trình bồi dưỡng   thường 
xuyên các modul theo kế hoạch của ngành, của đơn vị. 
-  Báo cáo thống kê đội ngũ, tổ chức  bộ máy cuối năm học 2020-2021 và cập
nhật  dữ  liệu  trên  Cơ  sở  dữ  liệu  gửi  về  Sở  GD&ĐT  (đồng  chí  Vũ  Huyền,  Cẩm, 
Cường).
-  Nghiên cứu  Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ  quản lý, giáo viên, nhân 
viên và  đánh giá Chuẩn nghề  nghiệp năm học 2020-2021  (khi  có văn bản hướng 
dẫn của cấp trên)
-  Tiếp tục  cập  nhật đầy  đủ  thông tin  cán  bộ, kết quả đánh  giá  cán bộ, giáo 
viên, nhân viên trên phần mềm và CSDL Quốc gia (Vũ Huyền phụ trách).
* Bậc Tiểu học: 
-  Hoàn thành video minh chứng chuyên môn bậc Tiểu học 6 nhiệm vụ  trọng 
tâm và trường chuẩn gia nộp PGD:
+  Video minh chứng 6 nhiệm vụ  trọng tâm: Chỉ  đạo đ/c Vũ Hương, thu thập 
minh chứng về  sinh hoạt chuyên  (Hương, Hòa, Phấn),  minh chứng thư viện  (Mi, 
4
Huệ), minh chứng HĐTNST (Nga, Khanh), minh chứng Mĩ Thuật (đ/c Liên), minh 
chứng Bơi lội (Sơn, Ánh), minh chứng Tin học, ngoại ngữ (Lan Anh, Tuyển).
+  Video  minh  chứng  trường  chuẩn  quốc  gía:  Chỉ  đạo  (Đạm,  Hương),  phụ
trách thu thập  minh chứng (Mi, Lan Anh, Huệ, Tuyển, Sơn, Hòa, Phấn, Liên,Ánh, 
Sứ , Nguyễn Huyền,Vũ Huyền và Sứ).
+  Phụ  trách  hoàn  thiện  sản  phẩm  video  các  nhiệm  vụ  trọng  tâm  và  trường 
chuẩn quốc gia nộp PGD (đ/c Ánh, Tuyển, Sơn).
-  Tăng cường chỉ  đạo, hướng dẫn HS chủ  động, tích cực,  sáng tạo tham gia 
các hoạt động học tập và rèn luyện (Giáo viên)
- Thực hiện tốt nề nếp SHCM tổ, trường, cụm theo kế hoạch (tuần 1, 2 SHCM 
tổ, tuần 3 SHCM trường, tuần 4 SHCM cụm trường) 
-  Chỉ  đạo ra đề  KTĐK cuối năm các khối lớp từ  1 đến 5  (Vũ  Hương, Phấn, 
Hòa, và GV văn hóa).
- Tập trung ôn tập cho HS kiểm tra định kỳ cuối năm và tham gia đợt khảo sát 
của PGD (nếu có) đối với các khối lớp tử 1 đến 5 (100% GV văn hóa).
- Duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ (GV phụ trách các câu lạc bộ)
- Thực hiện tốt HĐTN trồng cây xanh, vườn rau xanh (giáo viên chủ nhiệm từ
khối 1 đến khối 5).
-  Thực hiện tốt việc rèn chữ  viết, giữ  vở  sạch  cho HS, chuẩn bị  vở  nộp PGD 
chấm Vở sạch chữ đẹp (nếu có) (giáo viên chủ nhiệm từ lớp 1 đế khối lớp 5). 
* Đoàn đội:
-  Đồng chí Nguyễn Thị Sứ (TPT Đội)  chỉ đạo các buổi chào cờ theo các chủ
đề tháng 4, hoàn thành kế hoạch nhỏ đợt 2 năm học 2020-2021.
- Hoàn thành clip Vũ khúc sân trường “Đừng share tin giả” nộp huyện.
-  Hoàn  thành  công  trình  măng  non  cấp  Liên  đội  chào  mừng  80  năm  ngày 
thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
* Công đoàn
- Thực hiện các phong trào thi đua năm 2021.
-  Rà soát, đôn đốc,  điều chỉnh giám sát các tiêu chí  và tổ chức thực hiện các 
tiêu chí cơ quan văn hóa.
- Tổ chức thăm hỏi công đoàn viên và thân nhân ốm đau.
III. LỊCH CỤ THỂ
-  Ngày  01/4/2021:  7h30’  họp  giao  ban  Hiệu  trưởng  tại  Hội  trường  Phòng 
GD&ĐT.
-  Ngày  06/4/2021:  14h00’  họp  PHHS  lớp  9  (thành  phần  tham  dự:  BGH, 
GVCN, GV dạy Văn, Toán, Ngoại ngữ, GDCD).
-  Ngày 07/4/2021: Báo cáo kết quả khảo sát giữa học kỳ II về PGD  (đ/c Nam 
phụ trách).
- Ngày 08/4/2021:
+ Từ 13h30’: họp Ban thi đua. 
5
+ Từ 14h30’: Họp hội đồng.
+ Từ 16h00’: Họp tổ GVCN.
-  Ngày 09/4/2021: Thi chọn HSG các môn văn hóa cấp huyện tại Hoàng Hoa 
Thám,  THCS  TT  Bố  Hạ  (phụ  trách  đưa  HS  đi  thi:  GV  bộ  môn  và  buổi  sáng 
09/4/2021 đ/c Sứ; buổi chiều đ/c Hiền).
-  Ngày 12/4/2021: Nộp  hồ  sơ, mô hình sản phẩm dự  thi Sáng tạo thanh thiếu 
niên, nhi đồng theo Kế  hoạch 113/KH-UBND ngày 02/12/2020 của UBND huyện 
về nhà trường (khối 3 + đ/c Ánh; khối 4 + Phấn, Sơn; Khối 6, 7+ đ/c Duyên, Ngọc; 
Khối 8 + Nhung, Hiền, Cường) (Sứ phụ trách thu sản phẩm + hồ sơ)
-  Ngày 14/4/2021: 100% giáo viên nhà trường hoàn thành bồi dưỡng modul 3 
(đ/c Sứ phụ trách đôn đốc, nhắc nhở).
-  Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/202: Tổ chức chấm vòng 1 (thi viết và 
trình bày biện pháp) Hội thi GVDG cấp huyện chu kỳ 2020  -  2021 bậc THCS tại 
các cụm thi theo kế hoạch.
-  Từ ngày 15  -16/4/2021: Tham gia lớp tư vấn tâm lý tại trung tâm Hướng 
nghiệp Bắc Giang (đ/c Liên).
-  Từ ngày 22  -  23/4/2021: Tham gia lớp tư vấn tâm lý tại trung tâm Hướng 
nghiệp Bắc Giang (đ/c Liên).
-  Từ ngày  29  -  30/4/2021: Tham gia lớp tư vấn tâm lý tại trung tâm Hướng 
nghiệp Bắc Giang (đ/c Liên).
-  Ngày 15/4/2021: Hoàn thiện công tác tự đánh giá (minh chứng + báo cáo + 
phiếu đánh giá bản cứng và mềm).  Nộp bản cứng và mềm cho đ/c Nam. Đ/c Nam 
kiểm  tra,  đánh  giá  và  hoàn  thiện  báo  cáo  tự  đánh  giá  của  nhà  trường  nộp  Hiệu 
trưởng.
Nơi nhận:
- Phòng  GD&ĐT (báo cáo);
- CBQL, GV, NV trường (t/hiện);
- Lưu: VT.
                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                         Đã ký

                                                                                                               Nguyễn THị Đạm 

Ngày ban hành:
02/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
UBND HUYỆNYÊN THẾ                 
KẾT QỦA XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2020
   (Kèm theo Kế hoạch số:  29/KH-UBND  ngày  23  tháng 2 năm 2021 của UBND huyện)  
         
 
  
 
   Biểu số 1
TTBậc họcTổng số
trường 
Trường đã đạt chuẩn
(Lũy kế)
Trường được công nhận đạt chuẩn từ tháng 1/2020 đến 31/12/2020 Số trường đã hết thời hạn 5 năm chưa được công nhận lạiSố trường chưa đạt chuẩnGhi chú 
Tổng sốChia raCông nhận lạiCông nhận mớiTổng số trường
chưa đạt chuẩn
Đối chiếu với 5 tiêu chuẩn
(Đối với trường chưa công nhận đạt chuẩn)
Đạt chuẩn mức độ 1Đạt chuẩn
 mức độ 2
Tổng sốĐạt chuẩn mức độ 1Đạt chuẩn
 mức độ 2
Tổng sốĐạt chuẩn mức độ 1Đạt chuẩn
 mức độ 2
Số trường đạt tiêu chuẩn 1 Số trường đạt tiêu chuẩn 2 Số trường đạt tiêu chuẩn 3 Số trường đạt tiêu chuẩn 4 Số trường đạt tiêu chuẩn 5 Số trường không đạt
TC nào
1Mầm non212017311011001111010 
2Tiểu học171710722000000000000 
3THCS201717000022003333030 
Tổng số5854441033033004444040 
                     
Biểu số 2
14, 75, 12, 10, 16, 11, 13, 16 0, 86, 13, 2, 2, 67, 13, 2
    
  Text Box: Biểu số 2
 
 
UBND HUYỆNYÊN THẾ
                 
LŨY KẾ CÁC TRƯỜNG ĐÃ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TÍNH ĐẾN 31/12/2020    
 (Kèm theo Kế hoạch số:  29/KH-UBND  ngày  23  tháng 2 năm 2021 của UBND huyện)    
      
 
  
 
           
Xã, phường, thị trấnMầm nonTiểu họcTHCSTHPT     
TTTên trườngĐạt mức độ 1 Đạt mức độ 2TTTên trườngĐạt mức độ 1 Đạt mức độ 2TTTên trườngĐạt mức độ 1 Đạt mức độ 2TTTên trườngĐạt mức độ 1 Đạt mức độ 2    
Thị trấn Phồn Xương1MN Thị trấn Cầu Gồ 11TH Thị trấn Phồn Xương 11THCS Hoàng Hoa Thám1 1THPT Yên Thế1     
 2MN Phồn Xương1     2Phổ thông DTNT1         
Thị Trấn Bố Hạ3MN Thị trấn Bố Hạ1 2TH Thị trấn Bố Hạ 13THCS Thị trấn Bố Hạ1 2THPT Bố Hạ1     
 4MN Bố Hạ 1                
Xã Đồng Tâm5MN Đồng Tâm 1    4TH&THCS Đồng Tâm1         
Xã Tân Sỏi6MN Tân Sỏi1 3TH Tân Sỏi 15THCS Tân Sỏi1         
Xã Đồng Lạc7MN Đồng Lạc1 4TH Đồng Lạc1 6THCS Đồng Lạc1         
Xã An Thượng8MN An Thượng1 5TH An Thượng 17THCS An Thượng1         
Xã Hồng Kỳ9MN Hồng Kỳ1 6TH Hồng Kỳ1 8THCS Hồng Kỳ1         
Xã Hương Vỹ10MN Hương Vỹ1 7TH Hương Vỹ 19THCS Hương Vỹ1         
Xã Đồng Vương11MN Đồng Vương1 8TH Đồng Vương1 10THCS Đồng Vương1         
Xã Đồng Tiến12MN Đồng Tiến1 9TH Đồng Tiến1 11THCS Đồng Tiến1         
Xã Tam Hiệp13MN Tam Hiệp1 10TH Tam Hiệp 112THCS Tam Hiệp1         
Xã Canh Nậu14MN Canh Nậu1 11TH Canh Nậu1 13THCS Canh Nậu1         
Xã Xuân Lương15MN Xuân Lương1 12TH Xuân Lương1 14THCS Xuân Lương1         
Xã Tam Tiến    13TH Tam Tiến1     3THPT Mỏ Trạng1     
Xã Tân Hiệp16MN Tân Hiệp1     15TH&THCS Tân Hiệp1         
Xã Đồng Kỳ17MN Đồng Kỳ1 14TH Đồng Kỳ 116THCS Đồng Kỳ1         
Xã Đông Sơn18MN Đông Sơn1 15TH Đông Sơn1             
Xã Đồng Hưu19MN Đồng Hưu1 16TH Đồng Hưu1             
Xã Tiến Thắng20MN Tiến Thắng1 17TH Tiến Thắng1 17THCS Tiến Thắng1         
Cộng  173  107  17   3     
                     
UBND HUYỆNYÊN THẾ                  
 
 
  
 
                  
TỔNG HỢP CÁC XÃ CÓ TRƯỜNG MN, TH, THCS, TH&THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA             
 3, 122, 44, 26, 5, 29, 44, 27
                     (Kèm theo Kế hoạch số:  29/KH-UBND  ngày  23  tháng 2 năm 2021 của UBND huyện)
Biểu số 3             
TTTổng số trường MN, TH, THCS, TH&THCSXã, Phường, Thị trấn có 100% trường đạt chuẩn quốc giaXã, Phường, Thị trấn có trường thuộc 3 cấp học đạt chuẩn quốc giaXã, Phường, Thị trấn có 2 cấp học đạt chuẩn quốc giaXã, Phường, Thị trấn có 1 cấp học đạt chuẩn quốc giaXã, Phường, Thị trấn chưa có trường đạt chuẩn             
1Thị trấn Phồn Xương4111 0             
2Thị Trấn Bố Hạ4111 0             
3Xã Hương Vỹ3111 0             
4Xã Đồng Tâm2111 0             
5Xã Tân Sỏi3111 0             
6Xã Đồng Lạc3111 0             
7Xã An Thượng3111 0             
8Xã Hồng Kỳ3111 0             
9Xã Đồng Vương3111 0             
10Xã Đồng Tiến3111 0             
11Xã Tam Hiệp3111 0             
12Xã Canh Nậu3111 0             
13Xã Xuân Lương3111 0             
14Xã Tam Tiến3   10             
15Xã Tân Hiệp3111 0             
16Xã Đồng Kỳ3111 0             
17Xã Đông Sơn3  1 0             
18Xã Đồng Hưu3  1 0             
19Xã Tiến Thắng3111 0             
Tổng 5816161810             
                     
UBND HUYỆNYÊN THẾ                 
 
 
  
 
    Biểu số 4           
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG XÂY DỰNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2021            
             (Kèm theo Kế hoạch số:  29/KH-UBND  ngày  23  tháng 2 năm 2021 của UBND huyện)            
   3, 92, 71, 6, 7, 12, 71, 6
 
  
 
             
TTBậc họcTrường được công nhận mới điền số 1. Trường được công nhận lại không điền Trường đạt chuẩn tính đến 31/12/2020Danh sách các trường xây dựng đạt chuẩn quốc gia
năm 2021
Ghi chú            
            
Tổng số Tên trườngMức độ 1Mức độ 2            
Chuẩn mới                 
1Mầm non 201MN Tam Tiến1              
2Tiểu học 17                 
3THCS 171THCS Tam Tiến1              
Chuẩn lại và nâng chuẩn                    
1Mầm non 200                
2Tiểu học 175TH Đồng Hưu1              
 TH Tân Sỏi 1             
 TH TTr Bố Hạ 1             
 TH TTr Phồn Xương 1             
 TH An Thượng  1             
3THCS 171TH&THCS Đồng Tâm1              
Ngày ban hành:
23/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/07/2020
Ngày hiệu lực:
01/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/07/2020
Ngày hiệu lực:
01/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/09/2017
Ngày hiệu lực:
26/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực